වින්ඩෝස්

More: ගොනු වර්ග , පරිගණක සංකල්ප , දෝෂ සහිත පණිවිඩ , ධාවක හා දෘඩාංග , මූලික කරුණු , මාර්ගෝපදේශ සහ මාර්ගෝපදේශ , ස්ථාපනය කිරීම සහ උත්ශ්රේණි කිරීම , පද්ධතිය සහ ආරක්ෂාව , ප්රධාන සංකල්ප , විධාන රේඛාව , ඉඟි සහ උපක්රම , ධාවක කළමනාකරණය , රෝග ලක්ෂණ , පරිශීලකයන් සහ ගිණුම් , අභිමතකරණය , නඩත්තු , ගොනු සහ බහාලුම් කළමනාකරණය