යාහූ සඳහා විශේෂාංග හෝ වැඩිදියුණු කිරීමක් යෝජනා කරන්නේ කෙසේද? තැපැල්

යාහූ! තැපැල් එය ඔබට අවශ්යද? පාහේ?

යාහූ වෙත කිසියම් දියුණු කිරීමක් තැපැල්-කුඩා හෝ විසිතුරු-ඊ-තැපැල් භාවිතා කරන්නන්ගේ බොහෝ දිනකට බොහෝ දිනක් කිරීමට හැකි. නව විශේෂාංගයක් හෝ වැඩිදියුණු කිරීමක් සඳහා ඔබට නිශ්චිත අදහසක් තිබේ නම් Yahoo! නිර්මාණකරුවන් සමඟ බෙදා ගන්න. තැපැල්!

යාහූ සඳහා විශේෂාංග හෝ වැඩිදියුණු කිරීම් යෝජනා කරන්න. තැපැල් ප්රසිද්ධියේ

යාහූට ඉඩ දෙන්න යාහූ වැඩිදියුණු කිරීමට අදහසක් ගැන ඔබ දන්නවා! තැපැල්:

යාහූ සඳහා විශේෂාංග හෝ වැඩිදියුණු කිරීම් යෝජනා කරන්න. තැපැල්

ඔබට යාහූ සමඟ සම්බන්ධ වීමට ද ඔබට හැකිය. තැපැල් කණ්ඩායම වඩාත් පුද්ගලික ආකාරයෙන්:

දෝෂ සහ ගැටළු සඳහා යාහූ! තැපැල් සහාය ලබා ගත හැකි මාර්ගයකි.