ඕනෑම විද්යුත් තැපැල් වැඩසටහනක POP තැපැල් හරහා Zoho තැපැල් ප්රවේශය ලබා ගන්නේ කෙසේද

සැබැවින්ම, ඔබගේ බ්රවුසරයේ සියළුම අන්තර්ජාල ක්රියාකාරීත්වය සමඟ ඔබගේ Zoho තැපැල් ගිණුමට පිවිසිය හැකිය. සැබැවින්ම, ඔබට එය IMAP ගිණුමක් ලෙස සකසා හැකි අතර ඔබේ ඊමේල් වැඩපිලිවෙලේ සියලු ෆෝල්ඩර සඳහා ප්රවේශය ලබා ගත හැකිය.

ඔබට අවශ්ය වන්නේ Zoho තැපැල් ගිණුමෙන් එය බාගත කිරීමෙන් එක් ඊමේල් වැඩසටහනක් ඔබගේ තැපැල් තබා ගැනීමෙන්ය: කිසිදු සමමුහුර්ත කිරීමක් නැත, කිසිදු ගැටලුවක් නොමැත. POP ප්රවේශය සහිතව, මෙය ඔබ ලබා ගන්නා දේ පමණි.

ඕනෑම විද්යුත් තැපැල් වැඩසටහනකට POP හරහා Zoho තැපැල් ප්රවේශ කරන්න

POP පණිවිඩ හරහා පණිවිඩ ලබාගැනීම සඳහා ඊ-තැපැල් වැඩසටහන් සඳහා Zoho Mail සැකසීමට:

Zoho Mail POP ප්රවේශය සඳහා ඔබගේ විද්යුත් තැපැල් වැඩසටහන හෝ සේවාව සකසන්න

ඔබගේ තැපැල් වැඩසටහන හෝ සේවාව සඳහා Zoho තැපැල් ගිණුමක් එක් කිරීමට පහත පරිදි එය තෝරන්න:

ඔබගේ ඊ-තැපැල් සේවාව හෝ වැඩසටහන ලැයිස්තුගත නොකලේ නම්, පහත දැක්වෙන සිටුවම් මඟින් ඔබට නව ගිණුමක් සැකසිය හැකිය:

පැමිණෙන තැපැල් (POP):

තැපැල් යැවීම (SMTP):

(යාවත්කාලීන මැයි 2014)